מדיניות הפרטיות

שונות

עודכנו ביום: 7 לפברואר 2017

מסמך זה הינו בעל אופי משפטי, אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ואישרו לך להשתמש באתר.הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אם יוחלט כי הוראה מכלל הוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב במבוטלת ונפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תביא לפסילתם ו/או אי אכיפתם. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין עת הדעת בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש. עת הדעת תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. כל ויתור מצידה של עת הדעת בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה עת הדעת את ויתורה כאמור.

 

מדיניות הפרטיות

עת הדעת אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – בעת השימוש באתר ייתכן ו­­­­­­­­עת הדעת תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, אותם תבחר להעביר לעת הדעת.מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר – כאשר נעשה שימוש באתר, עת הדעת אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות – cookies). מדיניות השימוש בעוגיות (cookies) של עת הדעת זמינה לעיונך בקישור הבא: Yadati-he.webflow.io/home/cookies המידע האישי שתמסור בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של עת הדעת ובאחריותה, והינך מאשר לעת הדעת להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן: ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר; לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה; לשם התפעול השוטף, הניהול והפיתוח של האתר; לשליחת דיוור אינפורמטיבי או חומר פרסומי (כמפורט להלן) מעת לעת ולפי שיקול דעתה של עת הדעת; ו/או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
 

דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת בעת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר, עת הדעת תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דואר, דוא”ל או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטעם ­­­­­­­­עת הדעת (“חומר פרסומי“). יובהר כי במידה וסימנת כי הנך מאשר קבלת חומר פרסומי, בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של עת הדעת על ידי פניה בכתב לשירות לקוחות של ­­­­­­­עת הדעת בכתובת: support@yadati.co.il או באמצעות לחיצה על כפתור “הסר מרשימת תפוצה” שיופיע בכל הודעת מייל שתשלח אליך.
 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

עת הדעת תעביר מידע לצדדים שלישיים המפורטים להלן (ככל שרלוונטי באופן שוטף וכדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט במדיניות זו): לצדדים שלישיים המספקים לעת הדעת שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר; לכל גוף מוסמך על-פי דין, במידת הצורך; לתאגיד חדש או אחר במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של עת הדעת עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.
עת הדעת לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אודותייך, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:אם נתת את הסכמתך לכך (לרבות לצורך קבלת דיוור אינפורמטיבי וחומר פרסומי במסגרת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר); במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של עת הדעת יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי ­­­­­­­­עת הדעת תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין עת הדעת ו/או מי מטעמה; בכל מקרה שלסבירות דעתה של עת הדעת, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל ­­­­­­­­עת הדעת ככל שביכולתה על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור; במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של עת הדעת או פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר. אבטחת מידעעת הדעת מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של עת הדעת להתחייב כי אתר ו/או השירותים המוצעים דרך באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, אם תרצה למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אותך אישית, אנא שלח אי-מייל לכתובת: support@yadati.co.il וציין בו כי אתה מעוניין כי מידע זה יימחק ו/או לשנות את המידע. שים לב כי מחיקה של מידע זה אינה מונעת מעת הדעת להשתמש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.בנוסף, אם המידע שבמאגרי עת הדעת משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית“), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. עת הדעת תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לעת הדעת לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר במאגריה של עת הדעת על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 

שינויים במדיניות הפרטיות

תשומת לבך מופנית לכך כי עת הדעת שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

כללי

על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של ידעתי, אנא פנה אלינו באמצעות דוא”ל לכתובת: support@yadati.co.il

ידעתי.png

הרשמו לניוזלטר שלנו

קישורים אחרים

מנחם בגין 11, רמת גן

תפריט

האתר נבנה ע״י: ענת בילינסון

© 2020 כל הזכויות שמורות ל-״ידעתי״

  • Facebook